El valor de l’Esforç – Concepte i definicions

1.- Definicions

Esforç:

desplegar les possibilitats presents i futures per assolir un progrés possible a partir del treball realitzat en el moment en què es planteja.

Valor:

qualitat o conjunt de qualitats que fan que alguna cosa o alguna persona sigui preuada, que valgui.

2.- El concepte de l’esforç es relaciona amb

Dedicació:

Posar la pròpia activitat en alguna cosa.

Implicació:

Involucrar, comprometre algú en un afer.

Tenacitat:

Ésser ferm en els seus propòsits.

Perseverança:

persistència en alguna cosa empresa.

Sacrifici:

Acceptar voluntàriament la pèrdua de quelcom per obtenir alguna cosa.

Constància:

Tenir la qualitat de perseverant, fermesa infrangible.

Motivació:

Factor o conjunt de factors que donen sentit a un comportament determinat.

Objectiu a aconseguir:

Fi a aconseguir.

Satisfacció:

Fer content algú tot acomplint allò que desitja o espera.

Responsabilitat:

Mostrar una actitud que porta a respondre d’alguna cosa a la qual t’has compromès. Capacitat de respondre d’alguna cosa, de garantir la realització d’una tasca, el compliment d’un deure, de donar-ne raó.

Temps:

Forma mental que assumeix la forma de la durada i de la
successió.

Renúncia:

Cedir, per voluntat pròpia, al desig, projecte o proposta que li pertany o a què té dret o que se li encomana o se li obliga.

Patiment positiu:

Acció de patir; és a dir, l’acció d’una cosa dolorosa o ofensiva.

3.- Altres consideracions

L’objectiu ha de ser assumible, però que tot i així es pot donar el cas que no
s’aconsegueixi i que això no ha de ser vist com un fracàs.

Esforçar-se per aconseguir una cosa no significa que s’aconsegueixi.

Augmenta l’autoestima.

El paternalisme dificulta l’esforç.