S’inicien les preinscripcions als PFI

Entre el 14 i el 25 de maig es podran realitzar les inscripcions. A Torelló està implementada la modalitat de Pla de Transició al Treball

El període de preinscripció als Programes de Formació i Inserció (PFI) s’obre aquest dilluns dia 14 i es tancarà el 25 de maig.

La documentació que cal aportar, juntament amb la sol·licitud de preinscripció, és la següent:

  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna.
  • Si el sol·licitant és menor d’edat, també ha de presentar:
    • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
    • Original i fotocòpia del DNI del sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
    • Per acreditar la condició de discapacitat, s’ha de presentar un certificat del Servei de Valoració i Orientació a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o, si n’hi ha, un informe de l’EAP en el qual s’indiqui l’existència d’indicis raonables que l’alumne presenta discapacitat.

Poden accedir a un PFI els joves d’entre 16 i 21 anys que no treballin, que hagin deixat l’ESO sense obtenir-ne el títol i que no estiguin seguint cap estudi del sistema educatiu. Podeu consultar els criteris de prioritat fent clic aquí.

A Torelló hi ha implementats el Pla de Transició al Treball, una modalitat del PFI que té com a objectiu proporcionar formació professional als joves. El PTT aporta coneixements i competències i, a més, facilita la realització de les Proves d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i a Centres de Formació d’Adults per treure’s el Graduat de Secundària. Podeu demanar més informació al telèfon 93 850 53 13 o passant per l’edifici de La Cooperativa de Torelló, situat al carrer Enric Prat de la Riba, 17-19. L’horari d’atenció és de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h.