Espais de Participació

En aquesta primera fase de elaboració de la diagnosi del Projecte Educatiu de Ciutat de Torelló es proposen diferents espais i moments de trobada, on les persones que participen en el procés, puguin aportar, debatre i decidir sobre els objectius proposats.

Alguns d’aquests espais es creen de nou per a la realització d’aquesta fase del PEC, però també es vol optimitzar i aprofitar els espais i recursos que ja existeixen a la ciutat en l’àmbit educatiu. A continuació presentem una llista dels diferents espais, fent una proposta de composició i funcions de cadascun

EQUIP TÈCNIC

Quí el forma

Joan Dot – Tècnic Educació
Carme Camprubí – Tècnica Educació
Guiomar Vargas – Tècnica de suport al PEC

A aquest Equip Tècnic s’incorporaran puntualment tècnics/ques del Grup Motor de la Xarxa de Debat Educatiu i d’altres àrees del Ajuntament i altres agents educatius.

 

Grup Motor de la Xarxa de Debat Educatiu:

Maria Villegas -Tècnica Joventut
Miquel Molas – Educador Serveis Socials
Francesc Lorente   – Tècnic Esports

Funció

Gestió i execució del PEC. Organitzar, gestionar i coordinar els processos de cada fase del PEC. Servir de pont i assegurar la comunicació i coordinació entre els diferents processos i agents socials i institucionals que participen en el PEC. Vetllar i fer el seguiment de les propostes d’actuació.

Freqüència Trobades

Quinzenalment. S’aprofitaran espais de treball ja existents, com el del Grup Motor de la Xarxa de Debat Educatiu.

GRUP IMPULSOR : XARXA de DEBAT EDUCATIU

Quí el forma

L’ EQUIP TÈCNIC del PEC , altres tècnics municipals, representants dels Centres Escolars, AMPAS, Entitats Socioculturals i esportives, altres agents educatius de la ciutat i persones a títol individual.

Funció

Té la funció de GRUP IMPULSOR del PEC. Col·laborar amb l’equip tècnic en tasques operatives i de gestió. Fer de pont entre els diferents processos i agents socials involucrats en el PEC.

Freqüència Trobades

2on Dimarts de mes, de 13.15h a 14.45h aprox.

En funció del moment del procés es pot convocar una reunió extraordinària com a grup de treball específic.

COMISSIÓ de SEGUIMENT INSTITUCIONAL del PEC

Quí el forma

Format per responsables polítics de l’Equip de Govern i portaveus dels grups polítics, i responsables polítics i tècnics de altres àrees i administracions.

Funció

Espai de validació i seguiment institucional de les actuacions que es fan al PEC. Espai de corresponsabilització entre administracions implicades.

Freqüència Trobades

1a trobada al gener, segona trobada a l’abril, tercera trobada al novembre.

FÒRUM OBERT

Quí el forma

Obert a la participació de tota la ciutadana.

Funció

Espai obert de participació amb diferents objectius segons el moment del procés ja sigui informatiu, deliberatiu o de presa de decisions. També és un espai de devolució a la ciutadania del que es va treballant en el PEC i de validació i seguiment de les actuacions.

Freqüència Trobades

En funció de la necessitat del procés. Al gener primera jornada informativa, al febrer segona trobada participativa , i la tercera trobada de devolució.

ALTRES ESPAIS

 

Considerar altres espais que puguin ser rellevants en el procés i definir la seva relació amb el PEC.

Consell Escolar Municipal
Comissió de Diversitat Municipal
Consistori Infantil
 

  • Tenir present, La Xarxa Relacional “Bàsica”, xarxes i espais relacionals articulats de forma relativament estable a la ciutat, que ja conformen espais de trobada i relació entre agents, on es tracten temes educatius. Relacionar-se o potenciar aquests espais com espais on traslladar debats sobre temes del PEC i establir relació i intercanvi sobre aquests punts.
  • Tanmateix també són necessaris els Mecanismes de Participació “individual”. Mecanismes de canalització de la participació individual al llarg del procés. A través de les xarxes socials, enquestes i bústia d’aportacions en espai web del PEC.